Privacyverklaring BVL Coaching In deze privacyverklaring vind je onze gegevens en lees je welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe we dit doen. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (www.bvlcoaching.nl) bezoekt en als je een dienst bij ons afneemt.

Contactgegevens: BVL Coaching Barbara Van Laere Gerard Doulaan 48 1412 JC Naarden www.bvlcoaching.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij? BVL Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer(s) – E-mailadres(sen) – Bankrekeningnummer – alle overige informatie die je actief verstrekt (persoonlijk, telefonisch of in correspondentie). Dit kan zijn voorafgaand aan en gedurende de coachings dienstverlening. We denken hierbij aan coachingsdoelen, curriculum vitae, uitgewerkte loopbaan- en coachingsopdrachten, ingevulde vragenlijsten, gespreksaantekeningen (uitsluitend voor eigen gebruik), evaluatieformulieren. Deze informatie kan dus ook bijzondere persoonsgegevens bevatten zoals gevoelige informatie over jouw gezondheid. – in geval van coaching in opdracht van de werkgever kan ook personele informatie en verslagen verkregen worden van de werkgever mits die relevant zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

Waarom hebben we persoonsgegevens nodig en verwerken we die? BVL Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan haar opdrachten. De doeleinden van de registratie zijn: – bieden van professionele dienstverlening als coach/trainer – het onderhouden van contact tijdens en -indien gewenst- na afloop van onze dienstverlening – planning en organisatie van de werkzaamheden – kunnen beantwoorden van inhoudelijke vragen van coachee/opdrachtgever (ook na afloop van de dienstverlening) – desgewenst efficiĆ«nt invulling kunnen geven aan een vervolg-opdracht – (belasting)administratie en facturering – nakomen wettelijke verplichtingen zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming BVL Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BVL Coaching) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens? BVL Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: – voor het dossier twee jaar na het laatste contact – voor fiscaal benodigde gegevens is de bewaartermijn 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden BVL Coaching verstrekt geen persoonlijke of vertrouwelijke gegevens van coachees aan derden zonder expliciete toestemming van betrokkene(n).

BVL Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BVL Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken BVL Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BVL Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar barbara@bvlcoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

BVL Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen? BVL Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via barbara@bvlcoaching.nl

Barbara van Laere

Stuur me een bericht